คุณสมบัติของสมัครเป็น ตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้น

judiciarypic

การทำหน้าที่ของตุลาการศาล ไม่ว่าจะเป็นศาลอะไรก็ตาม ต่างมีความสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำหน้าที่ตัดสินคดีที่มีผลต่อประชาชนอย่างมากทีเดียว ล่าสุดได้มีการเปิดช่องให้มีการรับสมัครตุลาการ ศาลปกครองชั้นต้น หากเราสนใจก็ต้องไปสมัครสอบกัน แต่ก่อนจะไปสมัครสอบได้นั้นต้องมาเช็คคุณสมบัติของตัวเองก่อนว่าครบถ้วนจะยื่น หรือไม่ มาดูกันว่าคุณสมบัติดังกล่าวมีอะไรบ้าง

คุณสมบัติพื้นฐาน

การเข้าสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครอง อย่างแรกเลยเราต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี แต่ไม่เกินหกสิบห้าปี เรื่องนี้สำคัญมากเพราะหากอายุเกินจะแม้จะสมัครผ่านก็จะเข้ารับการเสนอชื่อไม่ได้ ที่เหลือก็เป็นคุณสมบัติทั่วไปอย่างเช่นไม่เป็นผู้ที่ไม่เป็นโรค หรือมีกายจิตใจไม่เหมาะสมกับการเป็นตุลาการปกครอง ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่องศีลธรรม ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่เป็นอยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ สั่งให้ออกจากราชการตามกฎหมาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เป็นคนจิตไม่ปกติ

คุณสมบัติทางด้านความรู้ของการเป็นตุลาการ

คุณสมบัติข้อต่อไปสำคัญมาก ตำแหน่งตุลาการต้องเป็นตำแหน่งที่มีความรู้ ความสามารถอย่างมากทีเดียวต้องมองอะไรรอบด้าน และรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย การบริหารบ้านเมือง และศาสตรอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติด้านความรู้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องมีความรู้ความสามารถระดับปริญญาตรีขึ้นไปในศาสตร์ นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง หากเป็นวุฒิอื่นทางด้านสังคมศาสตร์ อันนี้ต้องเอาทรานสคริปต์ให้เค้าดูก่อนว่ามีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ อีกทั้งต้องเอาวุฒิการศึกษาไปให้ ก.พ. ตรวจสอบอีกครั้งว่าหลักสูตรรับรอง หรือไม่ ยิ่งถ้าเป็นคนที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศยิ่งจำเป็นเลย

คุณสมบัติด้านการทำงานในตำแหน่งตุลาการ

การทำงานในตำแหน่งตุลาการศาลปกครองนั้น จะต้องตัดสินคดีที่มีเรื่องราวหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการตีความตามตัวบทกฎหมายแต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องมองผลของคดีนั้นให้รอบด้านทุกมิติ ดังนั้นคนที่จะมาทำหน้าที่ตุลาการศาลปกครองได้นั้นจะต้องมีประสบการณ์การทำงานสายกฎหมายมาพอสมควร เพื่อนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้ โดยเรื่องนี้มีการกำหนดกรอบเอาไว้ด้วย ไม่ว่าจะเคยเป็นครูสอนทางด้านกฎหมาย , คนที่เคยทำงานในวงการกฎหมาย, คนที่ทำงานราชการสายบริหารราชการแผ่นดิน, คนที่ทำงานราชการสายกฎหมาย ฯลฯ ซึ่งตรงนี้เราต้องเอาประสบการณ์การทำงานไปเทียบก่อนว่าตำแหน่งและระยะเวลาของเราเพียงพอ อีกหนึ่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติข้อนี้ก็คือ เราต้องเตรียมเอกสารยืนยันการทำงานตำแหน่งและระยะเวลาดังกล่าวเพื่อแนบการสมัครด้วย เพื่อเป็นการยืนยันเอกสารตัวตนตามกฎหมาย และทางหน่วยงานรับสมัครจะได้ไปตรวจสอบได้ว่าคุณสมบัติด้านการทำงานประสบการณ์ของเราเพียงพอ หรือไม่

คุณสมบัติต้องห้ามของการเป็นตุลาการ

ตำแหน่งทางด้านตุลาการ การจะเข้าไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่สะอาดมาก เพื่อให้การทำงานมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆ ก่อนจะไปสมัครอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้ามก่อนวามีอะไรบ้าง ในใบสมัครได้มีการกำหนดไว้ชัดเจนดังนี้ ต้องไม่เป็นข้าราชการอื่นที่มีตำแหน่ง เงินเดือนประจำ สองพนักงานประจำ หรือลูกจ้างของรัฐ สามไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติ รวมถึงตำแหน่งในพรรคการเมืองก็ต้องไม่มี สี่ไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ ห้าไม่เป็นกรรมการ กับหน่วยงานเอกชนอื่นด้วย สาเหตุที่ต้องกำหนดเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามเอาไว้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ทำหน้าที่ตุลาการศาลปกครองมีความโปร่งใสในการตัดสินคดีความแต่ละคดีที่เข้ามา หากมีเคยมีความเกี่ยวข้องกับข้อห้ามดังกล่าว ต้องไปลาออกพร้อมกับนำหลักฐานมาแสดงด้วยเพื่อความโปร่งใสของตัวเอง