ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เค้าคือใคร

คนไทยเรากับเรื่องกฎหมายนับว่าแปลกมาก เนื่องจากบางคนไม่ค่อยมีความรู้ด้านกฎหมายไทยสักเท่าไร การไม่รู้กฏหมายทำให้ไม่เข้าใจว่าตัวเองต้องทำตัวอย่างไร มีสิทธิ์เท่าไรอีกด้วย ยิ่งตำแหน่งทางด้านตุลาการเราคงรู้จักแต่ผู้พิพากษา อัยการ เท่านั้นเอง ตำแหน่งนอกเหนือจากนั้นอาจจะแค่พอผ่านหู เราจะพาทุกคนไปรู้จักอีกตำแหน่งที่สำคัญอย่างมากทั้งทางด้านตุลาการ รวมถึงด้านการเมืองด้วย นั่นคือ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เค้าคือใคร

เรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เค้าคือใคร คำตอบ เค้าคือกลุ่มคนที่ได้รับการสรรหา เลือกตั้งมาเพื่อทำหน้าที่สำคัญก็คือ วินิจฉัยการออกกฎหมายต่างๆ ของฝ่ายนิติบัญญัติ ไปจนถึงฝ่ายบริหาร ว่ามีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหน รวมถึงตีความการกระทำบางอย่างของฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารด้วยว่าผิดต่อรัฐธรรมนูญ และ ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยหรือไม่ นี่จึงทำให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบการปกครองของไทย สำหรับคดีอื่นทั่วไป ศาลรัฐธรรมนูญ และ ตุลาการศาลรัฐธรรนูญไม่มีอำนาจหน้าที่ไปตัดสิน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมดกี่คน

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดเลือกโดยตำแหน่ง และ วิธีการอื่นรวมทั้งหมด 9 คนด้วยกัน ทั้งหมดจะมาจากวิธีการแตกต่างกันไป เริ่มจาก ที่ประชุมใหญ่ศาลฏีกาจะคัดเลือกแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลฏีกามาทั้งหมด 3 คน สองที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุด คัดเลือกตุลาการศาลปกครองสูงสุด 2 คน จากนั้นจะมีคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 1 คน สาขารัฐศาสตร์ 1 คน และ ผู้ทรงข้าราชการ 2 คน รวมเป็นทั้งหมด 9 คน

วาระการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีวาระการดำรงตำแหน่งนานมากถึง 7 ปีด้วยกัน แต่สามารถเป็นได้เพียงแค่วาระเดียว ไม่สามารถกลับมาเป็นได้อีก อีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมาก หากพ้นวาระไปแล้วจะได้รับบำเหน็จเพียงอย่างเดียว (แต่ต้องอยู่ในตำแหน่งนานกว่า 1 ปี) เงินก้อนนี้จะคิดจากเงินเดือนคูณด้วยจำนวนปีที่ได้รับตำแหน่ง

คดีดังจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการตัดสินข้อพิพาทเกี่ยวกับการเมืองมากมาย โดยคดีดังที่ตุลาการทั้ง 9 ท่านได้ตัดสินเอาไว้ได้แก่ คดีตัดสินนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นออกจากตำแหน่ง เนื่องจากท่านจัดรายการ ชิมไปบ่นไป นอกจากนั้นยังตัดสินให้ยุบพรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย และ พรรคมัชฌิมาธิปไตยอีกด้วย ถือว่าเป็นคดีสำคัญทางการเมืองจนเกิดแรงกระเพื่อนระลอกใหญ่ทีเดียว

จะเห็นว่า ตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีความสำคัญอย่างมากทั้งทางด้านตุลาการ นิติบัญญัติ และ ฝ่ายบริหาร เนื่องจากคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้ตีความชี้ขาดกฎหมายข้อบังคับ รวมถึงพฤติกรรมบางอย่างของเหล่านักการเมือง ไปจนถึงพรรคการเมือง ต้องมาจับตาดูกันว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดใหม่นี้จะเป็นใครกันบ้าง